logo cpu logo csirt logo itms logo iso 9001

 

 

 

 

 

 

Názov projektu: „Refundácia miezd AK EŠIF DataCentra za roky 2020 a 2021“ 

Hlavný cieľ projektu: Zabezpečiť stabilizáciu pracovníkov subjektov zapojených do systému riadenia, kontroly a auditu EŠIF

Výška poskytnutého NFP celkom: 783 839,13 Eur                                                                                                                                                                  

Druh projektu: Neinvestičný projekt TA                                                                                                                                            

Dátum začatia realizácie aktivít projektu: 1.1.2020                                                                                                                              

Dátum ukončenia realizácie aktivít projektu: 31.12.2021                                                                                                                    

ITMS kód projektu: NFP301010BAG9                                                                                                                                                                                                                         

Prijímateľ: DataCentrum                                                              

Stručný popis projektu: Projekt refundácie miezd zamestnancov DataCentra nadväzuje na úspešne realizované projekty v minulosti:

•    Financovanie mzdových výdavkov AK DataCentra priamo zapojených do finančného riadenia, kontroly a auditu EŠIF 1, Kód projektu - 301011C325

•    Refundácia miezd AK EŠIF DataCentra za rok 2019, Kód projektu - 301011Z521.

Cieľom projektu je refinancovaním miezd oprávnených zamestnancov DataCentra zabezpečiť kvalitné a stabilné ľudské zdroje pre výkon činností DataCentra, v súvislosti s prevádzkovaním informačného systému ITMS2014+ a ITMS II (činnosti spojené s ukončovaním PO 2007-2013). Projekt je zameraný na financovanie miezd a odmien, spolu so zákonnými odvodmi do poisťovní oprávnených zamestnancov DataCentra pracujúcich v oblasti riadenia a implementácie EŠIF a podieľajúcich sa na zabezpečovaní prevádzky a podpory IT monitorovacieho systému pre EŠIF ITMS2014+ a ITMS II (spolu 15 oprávnených zamestnancov).

Projekt je realizovaný prostredníctvom jednej hlavnej aktivity "Refundácia miezd AK priamo zapojených do riadenia, kontroly a auditu EŠIF". V projekte je žiadaná refundácia len pre existujúcich oprávnených zamestnancov DataCentra v celkovom počte 15. Výpočet je realizovaný ako súčet reálnych mzdových nákladov a odmien, vrátane povinných odvodov a poistení pre konkrétnych zamestnancov, ktorí vykonávajú pracovné činnosti zabezpečujúce činnosť DataCentra vo väzbe na prevádzku informačného systému ITMS2014+ a informačného systému ITMS II.

 

 

                                                                        Projekt je spolufinancovaný z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja                                                                                www.partnerskadohoda.gov.sk

 

 

 

Používanie cookies na web stránkach DataCentra

 

Používanie cookies na web stránkach DataCentra

 

envelope

DataCentrum, Cintorínska 5, 814 88 Bratislava, Slovenská republika

w3c logo