logo cpu logo csirt logo itms logo iso 9001

ITMS2014+ verejná časť sa spúšťa zadaním webovej adresy www.itms2014.sk.

Pred vyplnením žiadosti o aktiváciu používateľského konta do ITMS2014+ verejná časť je potrebné oboznámiť sa s Podmienkami používania, ktoré sa používateľom automaticky otvoria po kliknutí na tlačítko „Registrovať sa“.

Kompletný postup vytvorenia používateľského konta do ITMS2014+ je následovný: 


1. Vyplnenie elektronickej formy žiadosti o aktiváciu používateľského konta a akceptácia podmienok pre používateľov ITMS2014+
2. Elektronické odoslanie žiadosti prostredníctvom verejnej časti ITMS2014+ na spracovanie DataCentrom
3. Vytlačenie odoslanej žiadosti o aktiváciu používateľského konta
4. Podpísanie papierovej verzie žiadosti o aktiváciu štatutárnym orgánom, pričom podpis štatutárneho orgánu musí byť úradne overený, podľa zákona č. 323/1992 Zb., Notárskeho poriadku alebo zákona č. 154/1994 Z.z, o matrikách. Žiadosť musí byť zároveň podpísaná žiadateľom aj používateľom
5. Vyplnenú a úradne overenú žiadosť je potrebné zaslať doporučene do DataCentra na adresu:
Cintorínska 5
814 88 Bratislava
6. kroky 3 až 5 je možné nahradiť zaručeným elektronickým podpisom a zaslaním do elektronickej schránky DataCentra,
7. Schválenie, prípadne zamietnutie aktivácie používateľského konta pre žiadateľa (vykonáva DataCentrum)
8. Oznámenie o aktivácii používateľského konta sa zasielala elektronicky na e-mailovú adresu používateľa uvedenú v elektronickej forme žiadosti o aktiváciu.
9. V prípade, že žiadateľ nedoručí podpísanú ŽoAK do DataCentra do 60 dní od predloženia prostredníctvom verejnej časti ITMS2014+, systém takúto ŽoAK automaticky vymaže. 

Na nižšie uvedenom linku sa nachádza Metodické usmernenie k vypĺňaniu ŽoAK:

http://public.itms2014.sk/doc/Podpora_ITMS2014+_v_procese_vytvorenia_ZoAK_na_verejnej_casti.docx

 Upozornenie: V prípade nedodržania vyššie spomínaného postupu bude Žiadosť o aktiváciu používateľského konta do ITMS2014+ verejná časť zamietnutá. Oznámenie o zamietnutí spolu s dôvodmi jej zamietnutia je používateľovi zaslané na uvedenú e-mailovú adresu, a zároveň zaslané poštou na korešpondenčnú adresu žiadateľa.

V prípade zamietnutia Žiadosti o aktiváciu používateľského konta do ITMS2014+ verejná časť je možné sa opäť elektronicky zaregistrovať a odoslať papierovú formu Žiadosti o aktiváciu používateľského konta doporučene do DataCentra.