logo cpu logo csirt logo itms logo iso 9001

Kompletný postup vytvorenia používateľského konta do ITMS2014+ je následovný: 


1. Vyplnenie elektronickej formy žiadosti o aktiváciu používateľského konta a akceptácia podmienok pre používateľov ITMS2014+
2. Elektronické odoslanie žiadosti prostredníctvom verejnej časti ITMS2014+ na spracovanie DataCentrom
3. Vytlačenie odoslanej žiadosti o aktiváciu používateľského konta
4. Podpísanie papierovej verzie žiadosti o aktiváciu štatutárnym orgánom, pričom podpis štatutárneho orgánu musí byť úradne overený, podľa zákona č. 323/1992 Zb., Notárskeho poriadku alebo zákona č. 154/1994 Z.z, o matrikách. Žiadosť musí byť zároveň podpísaná žiadateľom aj používateľom
5. Vyplnenú a úradne overenú žiadosť je potrebné zaslať doporučene do DataCentra na adresu:
Cintorínska 5
814 88 Bratislava
6. kroky 3 až 5 je možné nahradiť zaručeným elektronickým podpisom a zaslaním do elektronickej schránky DataCentra,
7. Schválenie, prípadne zamietnutie aktivácie používateľského konta pre žiadateľa (vykonáva DataCentrum)
8. Oznámenie o aktivácii používateľského konta sa zasielala elektronicky na e-mailovú adresu používateľa uvedenú v elektronickej forme žiadosti o aktiváciu.
9. V prípade, že žiadateľ nedoručí podpísanú ŽoAK do DataCentra do 60 dní od predloženia prostredníctvom verejnej časti ITMS2014+, systém takúto ŽoAK automaticky vymaže.