logo cpu logo csirt logo itms logo iso 9001

 

Systém ITMS ukončený

Vážení používatelia,
 
dovoľujeme si Vás informovať, že prevádzka verejnej časti ITMS 2 bola ukončená. O uvedenej skutočnosti ste už pravdepodobne boli informovaní zo strany príslušného riadiaceho, resp. sprostredkovateľského orgánu (RO/SORO).
 
Zároveň si dovoľujeme doplniť, že ohľadne alternatívneho spôsobu predloženia následnej monitorovacej správy (mimo prostredia ITMS) budete ešte usmernení príslušným RO/SORO.
 
Správca ITMS
 
 

Verejnou časťou systému ITMS II je ITMS II Portál. Zabezpečuje predovšetkým komunikáciu so žiadateľmi, prijímateľmi a informačným systémom Európskej komisie SFC2007.

Prijímateľovi nenávratného finančného príspevku (NFP) je po úspešnom zaregistrovaní sa cez verejnú časť ITMS umožnené elektronické podávanie žiadostí o NFP, žiadostí o platbu a monitorovacích správ, možnosť aktualizácie údajov o prijímateľovi, získanie prehľadne usporiadaných informácií o stave procesov svojich projektov, vrátane žiadostí o platby/refundáciu nákladov a monitorovacích správ.

Používateľmi verejnej časti ITMS II Portál môžu byť na základe žiadosti všetky subjekty, ktoré sú oprávnené k predkladaniu Žiadostí o Nenávratný finančný príspevok (ŽoNFP). Prístup do ITMS II Portál pre prijímateľov/žiadateľov o Nenávratný finančný príspevok je podmienený platnou zmluvou – Žiadosťou o aktiváciu, ktorá oprávňuje využívať služby ITMS II Portálu na základe prihlasovacieho mena, hesla a Grid karty.

ITMS Portál sa spúšťa zadaním webovej adresy www.itms.sk

V prípade problému pri práci so systémom ITMS II Portál je toto potrebné hlásiť prostredníctvom ServiceManagera, e-mailu itms@datacentrum.sk, alebo na zvýhodnenom tel. čísle 0850 123344. Každé hlásenie musí obsahovať IČO žiadateľa, e-mailovú adresu a telefónne číslo žiadateľa, stručný, výstižný a jasný popis problému, kód výzvy, kód projektu, prípadne kód žiadosti o platbu,  text alebo print screeen chybového hlásenia. (podrobnejšie informácie sú uvedené v časti – Podpora).