logo cpu logo csirt logo itms logo iso 9001

Systém ITMS pozostáva z neverejnej časti ITMS II Core a verejnej časti ITMS II Portál.
 

  • Požívateľmi neverejnej časti ITMS II Core sú zamestnanci Centrálneho koordinačného orgánu CKO, riadiacich orgánov (RO), sprostredkovateľských orgánov (SORO), platobných jednotiek (PJ), platobného orgánu (PO), certifikačného orgánu (CO), orgánu auditu (OA) a orgánov koordinácie horizontálnych priorít.
     
  • Používateľmi verejnej časti ITMS II Portál môžu byť na základe žiadosti všetky subjekty, ktoré sú oprávnené k predkladaniu Žiadostí o Nenávratný finančný príspevok (ŽoNFP). ITMS II Portál zabezpečuje predovšetkým komunikáciu so žiadateľmi a prijímateľmi nenávratného finančného príspevku.