logo cpu logo csirt logo itms logo iso 9001

ITMS 

ITMS je centrálny informačný systém, ktorý slúži na evidenciu a následné spracovávanie, export a monitoring dát o programovaní, projektovom a finančnom riadení, kontrole a audite pre programové obdobia 2004 – 2006 a 2007 –  2013 (ITMS II) a pre programové obdobie 2014 - 2020 (ITMS2014+). Systém ITMS II je spoločný pre operačné programy SFC programového obdobia 2004-2006 aj NSRR (Národný strategický referenčný rámec) programového obdobia 2007-2013. ITMS II tiež zahŕňa program cezhraničnej spolupráce SK-CZ a Operačný program rybné hospodárstvo. Systém ITMS2014+ zahŕňa operačné programy definované v Partnerskej dohode o využívaní európskych štrukturálnych a investičných fondov v rokoch 2014-2020. Partnerská dohoda definuje stratégiu a priority pre efektívne a účinné investície zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu, Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka a Európskeho námorného a rybárskeho fondu.

Vlastníkom systému ITMS II a ITMS2014+ je Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, ktorý zodpovedá za chod oboch systémov po metodickej stránke, zodpovedá tiež za riadenie vývoja a testovanie ITMS2014+.

Prevádzkovateľom systémov ITMS II a ITMS2014+ je DataCentrum, ktoré zodpovedá za zabezpečenie prevádzky oboch systémov, poskytovanie podpory pre používateľov systému ITMS II a ITMS2014+, a tiež zabezpečenie bezpečnosti oboch systémov.

Podpora pre užívateľov je poskytovaná v pracovných dňoch v čase od 8:00 – 17:00.

Systém ITMS II pozostáva z neverejnej časti (ITMS Core) a verejnej časti (ITMS II Portál).
Systém ITMS2014+ pozostáva z neverejnej časti (ITMS2014+ neverejná časť) a verejnej časti (ITMS2014+ verejná časť)

  • Požívateľmi neverejnej časti (ITMS Core aj ITMS2014+) sú zamestnanci Centrálneho koordinačného orgánu (CKO), riadiacich orgánov (RO), sprostredkovateľských orgánov (SORO), platobných jednotiek (PJ), platobného orgánu (PO), certifikačného orgánu (CO), orgánu auditu (OA) a orgánov koordinácie horizontálnych priorít.
     
  • Používateľmi verejnej časti (ITMS Portál aj ITMS2014+) môžu byť na základe žiadosti všetky subjekty, ktoré sú oprávnené k predkladaniu Žiadostí o Nenávratný finančný príspevok (ŽoNFP). Verejná časť ITMS zabezpečuje predovšetkým komunikáciu so žiadateľmi a prijímateľmi nenávratného finančného príspevku.